PROJEKTY UNIJNE

Uprzejmie informujemy, że Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana na podstawie umowy
o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.03.01-24-0BAH/20-00 z dnia 29.09.2021r.  realizuje projekt pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie”. Projekt realizowany jest w ramach działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu do osiągnięcia po jego zrealizowaniu:

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, stropodachu oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Planowane efekty:

Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym

Projekt przyczyni się do wypełnienia celu założonego w ramach Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, tj. do zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze publicznym.

Wartość projektu: 2 273 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 958 006,45 zł

Planowany okres realizacji projektu: 2021-05-01 – 2023-11-30


Zadanie współfinansowane jest ze środków budżetu Miasta Będzin.