DOSTĘPNOŚĆ

Deklaracja dostępności

Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.teatr.bedzin.pl

Data publikacji strony internetowej: 2022-01-07.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-07.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń.

Deklarację sporządzono dnia:
2022-01-07
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny zgodnie z wytycznymi Listy Kontrolnej do badania dostępności cyfrowej strony internetowej – wersja 2.2

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. e-mail: sekretariat@teatr.bedzin.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu
32/267-36-25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

Siedziba podmiotu:
Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana
ul. Teatralna 4
42-500 Będzin

Teatr Dormana stale dostosowuje swój budynek oraz scenę do potrzeb osób o szczególnych potrzebach. We wszystkich przestrzeniach dążymy do pełnej dostępności.

Lokalizacja i wejście

Budynek Teatru zlokalizowany jest przy ulicy Teatralnej 4 w Będzinie. Wejście do części administracyjnej znajduje się z boku budynku od strony cmentarza. Przy głównym wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe znajdują się w okolicy. Odległość od przystanków do teatru: 50-70m

Parking

Ogólnodostępne parkingi bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Toalety

W Teatrze znajdują się dwie toalety dostosowane do potrzeb osób o szczególnych potrzebach (parter oraz pierwsze piętro).

Kasa

Znajduje się przy wejściu do teatru, na poziomie parteru. Wejście główne dla osób poruszających się na wózkach.

Widownia

Miejsca dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na parterze widowni. Obsługa teatru pozostaje do dyspozycji przez cały czas trwania spektaklu.

Winda

W budynku Teatru znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych w celu transportu między parterem,
a I piętrem Teatru.

Foyer

Foyer na parterze oraz na I piętrze wraz z kawiarnią Teatru wolne od przeszkód dla osób o szczególnych potrzebach.

Ciągi komunikacyjne

Korytarze, ciągi komunikacyjne na poziomie widowni wolne są od przeszkód dla osób o szczególnych potrzebach.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.